Informace pro uchazeče ke vzdělávání ve střední škole

07.11.2010 00:00

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK .Uchazeč,který je žákem základní školy,obdrží zápisový lístek na této základní škole,a to nejpozději do 15.3.2009.

 

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,který rozhodl o přijetí  uchazeče ke vzdělávání,uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.Zápisový lístek odevzdává nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ,kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.Uchazeč může vzít zápisový lístek jen jednou(tzn.,že jej nemůže uplatnit ne třetí

škole).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole,vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout  jiného uchazeče.Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč,který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

 

!!! V případě ztráty nebo zničení
zápisového lístku bude na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu vydán náhradní zápisový lístek,a to orgánem,který vydal původní zápisový lístek.Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče,že původní zápisový lístek neuplatní nebo neuplatnil ve střední škole:součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

 

 

přílohy: VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

              VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

 

 

Vzor žádosti o vydání zápisového lístku

Základní škola

Sídliště 968,Vlašim 258 01

 

Jako účastník přijímacího řízeni ve střední škole pro školní rok ………………..................

žádám o vydání  prvního / náhradního * zápisového lístku .

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:……………………………………………………………

 

Datum a místo narození uchazeče:…………………………………………………………………………………

 

Adresa bydliště uchazeče (uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stát:………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče:………………………………………………

 

 

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis uchazeče:……………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpi s  zákonného zástupce nezletilého uchazeče :…………………………………………………………………..

* nehodící se škrtněte

 

 

 

 

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

 

 

Já ....................................................................................... (jméno a příjmení zletilého uchazeče

nebo jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče) čestně prohlašuji, že jsem

původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatním ve střední škole.

 

Datum:………………………………………………………………………………..

Podpis uchazeče:…………………………………………………………………….

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče:…………………………………………………………………………..

 

** (použije se pouze v případě žádosti o vydání náhradního zápisového lístku)

 

 

V případě nejasností doporučuji odkazy na webových stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimaci-rizeni-2009-krok-za-krokem

https://www.msmt.cz/vzdelavani/o-prijimacim-rizeni-leden-2009

 

 

 

Zpět