Informace

 

První kolo přijímacích zkoušek

Pro konání prvního kola přijímacího řízení (pokud je vyhlášeno) jsou ve školním  roce 2010/2011 stanoveny jednotné termíny a platí pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele.

V kompetenci ředitele střední školy je aktuálně reagovat na počty uchazečů a přijímací zkoušky odvolat či naopak dodatečně zorganizovat. Některé školy upřednostňují ústní formu zkoušky, při které přímým kontaktem s uchazečem získají lepší představu o jeho znalostech a motivaci. V jiných školách probíhá výběrové řízení na základě prospěchu žáka v základní škole. Kritéria přijímacího řízení v prvním kole musí být závazně vyhlášena nejpozději do 31.ledna(pro obory s talentovou zkouškou do 30. října).

Nejpozději 14 dní před konáním prvního kola přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku k jejímu vykonání společně s požadavky ke zkoušce.

 

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole,do které uchazeč podal přihlášku není  důvodem

stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.

 

Uchazeči,který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku,stanoví ředitel školy náhradní  termín pro její vykonání.Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

 

Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná,odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci  nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

 

Uchazeč,který je žákem základní školy,obdrží zápisový lístek  na této základní  škole  ,a to do 15.3.2011,nebo do 30.11.2010 v případě,že podá přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy,který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne,kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole,vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč,který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

 

Termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

 

Uchazeč  odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15.3.2011,v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.11.2010.

 

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení,pokud o jejím konání ředitele rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22.4.-7.5.2011.

 

Talentová zkouška - 1. kolo- se koná v termínech od 2.1. - 15.1.2011.

Přihlášky na střední školu

ZŠ Sídliště bude v letošním školním roce vydávat starší typ přihlášek.Je tedy nutné doplnit údaj o termínu přijímacího řízení podle nového  tiskopisu .

Zde jsou k dispozici staré i nové formuláře,pozorně je prohlédněte.Žáky na tuto změnu důrazně upozorním.Nesprávně vypněná přihláška nebude ze strany středních škol akceptovaná.

Prihlaska_SS_nová.xls (47 kB)

 

KRPrihlaska_stará.xls (44,5 kB)