Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

07.11.2010 00:00

Věc:Odvolání proti rozhodnutí č.j......................................................................ze dne......................................................................         

                                       (č.j. a datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy)

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

 

v souladu s par. 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád,a par. 60 odst.11 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),se odvolávám proti rozhodnutí č.j.(uvádí se číslo jednací) ze dne(datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy uvedené v rozhodnutí),vydané  panem,paní (titul,jméno a příjmení ředitele školy,který vydal rozhodnutí),/ředitelem/ ředitelkou školy(název a sídlo školy),které mi bylo doručeno dne (uvede se den doručení rozhodnutí ředitele střední školy v souladu s par. 20 nového správního řádu),

kterým jsem nebyl přijat ke vzdělávání v (uvede se název a sídlo školy,obor vzdělání,forma vzdělávání a školní rok,pro který se uchazeč ucházel o přijetí),a to ke Krajskému úřadu.....................kraje(uvede označení konkrétního krajského úřadu,který je odvolacím orgánem,a to podle sídla školy).

Jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého bydliště účastníka řízení(uchazeče o přijetí):

 

..................................................................

podpis uchazeče                                                                      

Jméno,příjmení,místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

..................................................................

podpis zákonného zástupce

 

 

 

                                                                                                                                   V(uvede se místo bydliště) datum....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole zašlete řediteli střední školy,který rozhodnutí vydal,a to přesto,že odvolacím orgánem je místně příslušný krajský úřad.

Odvolání:

zašlete doporučeně a podací lístek uchovejte,nebo

osobně doneste do školy a nechte si na kopii odvolání potvrdit ředitelem školy nebo jinou osobou pověřenou k přebírání písemností jeho převzetí

 

Odvolání je nutné jedním z výše uvedených způsobů podat nejpozději do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ředitele střední školy účastníkovi řízení.

Zpět